Indsatser rettet mod commotio

For de fleste danskere, der bliver ramt af hjernerystelse forsvinder generne efter ganske kort tid. Men ca. 10-15 procent af de, der rammes af hjernerystelse, får længerevarende følger. Følgerne kan være ganske alvorlige og invaliderende i svære tilfælde.


Nogle af de typiske symptomer på længerevarende følgevirkninger er for eksempel:

 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Lys- og lydfølsomhed
 • Synsvanskeligheder
 • Mental træthed / hurtig udtrætning
 • Søvnproblemer
 • Koncentrationsbesvær
 • Tendens til irritation, nedtrykthed, tristhed


BOMI tilbyder specifikke indsatser til borgere med følger efter hjernerystelse.


Vores erfaringer viser, at det hjælper at støtte borgeren tidligt i forløbet og dermed undgå at symptomer bliver kroniske. Borgeren kan dog på ethvert tidspunkt efter skaden få gavn af udredning og rehabilitering.


Erfaringer fra BOMI’s undersøgelse af eget arbejdsrehabiliteringstilbud til 32 borgere med følger efter hjernerystelse i perioden 2011-2018 viser, at den gennemsnitlige arbejdstid stiger under rehabiliteringsforløbet. Der findes en klar sammenhæng mellem tid siden skaden og effekten af forløbet. Således steg de, der startede tidligere i forløb efter skaden, mere i arbejdstimer end de, der startede senere.


Læs om undersøgelsen her.

https://www.bomiroskilde.dk/top-menu/om-bomi/forskning-og-udvikling/


Screening

En commotio-screening består af en samtale med ergoterapeut og en neuropsykolog og kan i de fleste tilfælde med stor fordel kombineres med en syns- og balanceundersøgelse.

Den ergoterapeutiske samtale afdækker funktionsniveauet i forhold til hverdagen og daglige aktiviteter, herunder påvirkning af socialt samvær og interesser. Endvidere afdækkes fysisk og mental træthed. Sammenhængen mellem aktivitet, hvil, pause, søvn og energiniveau undersøges og det drøftes med borgeren, hvordan de første symptomer på træthed opleves. Samtalen omkring træthed suppleres med et selvvurderingsskema til vurdering af træthed og afledte symptomer.

Derudover afdækkes uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold af betydning for at kunne vende tilbage til, eller være i, arbejde med fokus på de problematikker, der ofte har betydning ved langvarige følger efter en hjernerystelse. Det kan for eksempel være lys, støj, skærmarbejde m.m.

Den neuropsykologiske del af udredningen danner baggrund for en vurdering af, hvilke færdigheder der kan være forringede, og er et vigtigt led i en beskrivelse af de områder, den enkelte har brug for hjælp til i hverdagen, samt fokusområder for træning og muligheder for arbejde eller uddannelse.


Indsatsen kan indeholde

Indsatsen er tværfaglig og individuelt tilrettelagt. Der arbejdes ud fra en bio-psyko-social forståelse og ud fra viden, erfaring og praksis oparbejdet på BOMI gennem årene, samt forskning og retningslinjer på området.


En indsats rettet mod følger efter commotio kan bl.a. omfatte følgende elementer

 • Energiforvaltning, herunder sikre balance mellem aktivitet, hvil, pause, søvn
 • Psykoedukation rettet mod håndtering af den ændrede hverdag
 • Sansestimulering og sanseinhibering (afpasset eksponering kombineret med redskaber, der kan kompensere) i forhold til f.eks. lys og støj
 • Syn / balanceundervisning
 • Mindfulness undervisning
 • Evt. udvikling af arbejdsmæssige funktioner


Varigheden strækker sig ofte fra 3-6 måneder.  

I højkomplekse sager kan BOMI’s psykiatriske konsulent evt. inddrages til yderligere udredning.

Et case/priseksempel på afdækning og indsats for borgers fastholdelse i arbejde
En kommunes jobcenter ønsker bistand til afdækning af en borgers mulighed for fuld arbejdsevne. Pågældende har følger efter hjernerystelse og har kunnet magte at genoptage sit arbejde delvist. Udover lette kognitive klager har pågældende også været psykisk påvirket af det lange sygdomsforløb. Efter gennemgang af sagsakter og personlig samtale foreslås en indsats bestående af individuelle samtaler på arbejdsplads med henblik på en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af opgaver, information til arbejdsplads og indlæring af kompensationsstrategier.
Vi aftaler i alt 10 gange samt afsluttende rapport med beskrivelse af opnået arbejdsevne og evt. skånevilkår.
10 samtaler på arbejdsplads samt afsluttende rapport med beskrivelse af arbejdsevne – pris kr. 20.000,- + evt. transportomkostninger

Et case/priseksempel på udredning af arbejdsevne for yngre kvinde
Et Jobcenter ønsker udredning af arbejdsevne til yngre kvinde, der fortsat har betydelige følger efter hjernerystelse 1½ år tidligere. Kvinden er efter godt ½ års sygefravær blevet opsagt fra sit arbejde. Pågældende har udtalt træthed hovedpine, nakkesmerter, lyd- og lysoverfølsomhed, svimmelhed og balanceproblemer og et meget begrænset aktivitetsniveau i hverdagen.
På baggrund af en forsamtale aftales et længerevarende forløb på ½ år med fokus på at mindske symptomer/gener af hjernerystelse samt øge aktivitetsniveauet således at borgeren kan komme i arbejdspraktik. Forløbet omfatter udredning af syns- og balancefunktion samt efterfølgende syns- og balanceundervisning, træning af nakke og skulder, energiforvaltning, herunder eksponering af dagligdagsaktiviteter på hensigtsmæssig vis, finde relevante kompensationsstrategier og implementering af disse, samtaler med neuropsykolog mhp. at stabilisere humør, afklare kognitivt funktionsniveau og fastholde strategier, afdække rammer og skånevilkår for kommende praktikforløb samt opfølgning i praktik. Forløbet afsluttes med beskrivelse af funktionsevne og arbejdsevne.
Pris kr. 65.000,- + evt. transportomkostninger.


Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.