Tilbage i arbejde med erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse – STAR

Det kan være vanskeligt at vende tilbage til arbejde efter en erhvervet hjerneskade eller en hjernerystelse. Det er en af BOMI’s kerneopgaver at støtte borgere tilbage i arbejde og i dette projekt i samarbejde med kommunerne.


Projektet har til formål, at udvikle og evaluere effekten af et individuelt manual-baseret tilbud i arbejdsmarkedsrehabilitering for patienter med en erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse.


Målet for deltagerne er, at de kommer i arbejde eller uddannelse, og målet i forhold til kommunerne er at styrke et samarbejde med BOMI som specialiseret center og beskrive, hvordan samarbejdet bedst kan foregå.

Derudover vil projektet tilbyde inddragelse og en indsats til de pårørende, da de kan have stor betydning i forløbet efter en erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse.


I studiet inkluderes løbende i alt 84 borgere, hvor 42 modtager et arbejdsrehabiliteringstilbud hos BOMI og andre 42 borgere modtager kommunens eget konventionelle arbejdsmarkedsrehabiliteringstilbud. For de borgere som modtager et arbejdsrehabiliteringstilbud på BOMI er der en kommunal egenfinansiering på 35.000 kr for et fuldt forløb.


Projektet er stadig åbent for henvisning af deltagere.
 

Tid: 2017 - juni 2020

Projektet er finansieret af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og Helsefondens Forskningsfond.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Seniorforsker Trine Schow på
tlf. 30 84 44 81 eller mail  trineschow@bomi.roskilde.dk
 

TRYG FAMILIE EFTER HJERNESKADE

Borgere med en erhvervet hjerneskade oplever ofte både fysiske og kognitive samt adfærdsmæssige vanskeligheder, som de må leve med resten af deres liv. Disse kan have store konsekvenser for hverdagen og i familien.


Ikke mange pårørende tilbydes hjælp, når den akutte fase på sygehuset er overstået. Og der tilbydes kun yderst sjældent støtte til hele familien der imødekommer den store forandring, der sker i familien som helhed.


Projektet har til formål at forbedre livskvalitet og familiefunktion hos familier, der er ramt af langvarige følger efter en hjerneskade eller en hjernerystelse.


Vi ønsker i samarbejde med Anne Norup, fra Rigshospitalet, at afprøve et nyt evidensbaseret familieprogram, der er udviklet til at støtte hele familien. Projektet er et lodtrækningsstudie, hvor 50% modtager familieintervention og 50% modtager en gangs psykoedukation omkring følger efter hjerneskade.


Programmet er afprøvet i udlandet med god succes og består af et 8 sessioners forløb for familier med borgere med erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse. Hver session varer 90 minutter og har forskellige temaer, der omhandler psykoeducation, relationsændringer, håndtering af følelser og adfærd, kommunikation, finde løsninger og sætte grænser. Forløbet varetages af en neuropsykolog. Der skal deltage minimum 1 familiemedlem / nær pårørende foruden den ramte i hver session.


Såfremt projektet er en succes, vil det fremadrettet blive et fast tilbud på Hjerneskadecentret BOMI.


Projektet er stadig åbent for henvisning af deltagere.


Tid: planlagt frem til juni 2020.

Projektet er finansieret af TRYG Fonden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Seniorforsker Trine Schow på

tlf. 30 84 44 81 eller mail  trineschow@bomi.roskilde.dk

 

COMMOTIO-STUDIE: ARBEJDSREHABILITERING TIL BORGERE MED FØLGER EFTER COMMOTIO

BOMI publicerede i 2019 en undersøgelse af 32 borgere med følger efter commotio / hjernerystelse, der har deltaget i et tværfagligt og individuelt tilrettelagt arbejdsrehabiliteringsforløb på BOMI i perioden 2011-2018.


Der er tale om et studie, hvor vi retrospektivt har indsamlet data om deltagernes arbejdstimer før og efter rehabiliteringsforløbet og undersøgt en række prædiktorer for tilbagevenden i arbejde. Resultaterne viste at den gennemsnitlige arbejdstid var steget efter forløbet, og at halvdelen af gruppen var tilbage i det samme timeantal som før skaden. Der var en sammenhæng med tid siden skaden således, at de der startede tidligere i forløb efter skaden steg mere i arbejdstimer. Det er vigtigt at bemærke, at undersøgelsen er eksplorativ, og at vi ikke havde en kontrolgruppe, hvormed andre faktorer end selve rehabiliteringsindsatsen kan have påvirket udviklingen i arbejdstimer. Ikke desto mindre giver studiet et billede af udviklingen i arbejdsstatus efter hjernerystelse og peger på, at denne gruppe har et potentiale for at stige i arbejdstimer, når de modtager arbejdsrehabilitering, selv lang tid efter skaden.


Artikel kan downloades her: https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00103


Læs om BOMI’s tilbud til personer med følger efter hjernerystelse her https://www.bomiroskilde.dk/undersoegelser-og-udredninger/commotioudredning/


Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk
 

TRÆTHED EFTER HJERNESKADE – MÅLING OG BEHANDLING, PH.D.-PROJEKT

På BOMI har vi, med støtte fra TRYG Fondet, Syd Dansk Universitet (SDU) og Helsefonden, iværksat et forskningsprojekt om træthed efter hjerneskade.

Træthed er et stort problem for mange personer med hjerneskade. Undersøgelser har vist, at træthed efter en hjerneskade kan være den overvejende årsag til nedsat livskvalitet og forsinket tilbagevenden til hverdags- og arbejdsliv. På trods af dette er vores viden om træthed begrænset. Dels mangler der evidensbaserede indsatser til behandling af træthed. Dels mangler der redskaber til udredning af træthed, som er nødvendige for at kunne målrette og evaluere behandlingen.
 

Det ene mål er at få beskrevet elementerne af vores nuværende behandlingstilbud til træthed, nemlig energiforvaltning. Det andet mål er at få afprøvet et nyt redskab til måling af træthed efter hjerneskade, som hedder DMFS (en forkortelse for Dutch Multifactor Fatigue Scale).
 

I arbejdet med energiforvaltningsindsatsen vil vores fagpersoner blive skærpet på deres faglighed, og beskrivelsen muliggør at vi hos BOMI kan dele vores erfaringer med andre fagprofessionelle. Med DMFS kan vi specificere den træthed borgeren oplever, hvormed behandlingsindsatsen kan tilpasses den enkelte borger. Endelig vil det med begge metoder fremadrettet være muligt at gennemføre projekter, der undersøger effekten af energiforvaltning og gør os klogere på, hvordan vi bedre kan hjælpe borgere, der oplever en invaliderende form for træthed efter hjerneskade.

Tid: Projektet løber fra sep. 2018 – sep. 2022.

Ph.d. projektet er delvist finansieret af TRYG Fonden og SDU, og har netop modtaget yderligere funding fra Helsefonden til et delprojekt i form af et casestudie om energiforvaltning lokalt på BOMI.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ph.d. studerende Frederik Lehman Dornonville de la Cour frederikldc@bomi.roskilde.dk, eller senior forsker Trine Schow trineschow@bomi.roskilde.dk
 

PROJEKT: STYRKELSE AF DEN SOCIALE INDSATS FOR UNGE OG VOKSNE MED ADHD

Omkring 5 % af den danske befolkning rammes af ADHD og antallet som bliver medicinsk behandlet for ADHD er steget markant de seneste år. Desværre er behandlingen ofte forbundet med alvorlige bivirkninger og omkring 30 % af alle patienter responderer ikke på den medicinske behandling.
 

Socialstyrelsen har initieret et projekt omkring ADHD-ramte sammen med Køge, Allerød, Lolland og Odense Kommune. Projektet har til formål at styrke den sociale indsats målrettet unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder, så deres mestring, robusthed og evne til at håndtere svære situationer øges og behovet for indgribende og langvarige indsatser mindskes. Borgerne i dette projekt tilbydes et særlig tilrettelagt ADHD gruppeforløb og ved behov individuel indsats af kommunale medarbejdere og medarbejdere fra BOMI.
 

Tid: Projektet løber fra september 2016 – juni 2019.

Projektet er iværksat af Socialstyrelsen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorforsker Trine Schow på tlf. 30 84 44 81 eller mail  trineschow@bomi.roskilde.dk
 

INTENSIV SYNS- OG BALANCETRÆNING

BOMI har flere års erfaring med et specialiseret træningstilbud til borgere med syns- og balancevanskeligheder efter en hjerneskade. Træningen udføres i samarbejde mellem BOMI’s fysioterapeuter og optometrister fra Roskilde Synspleje.
 

I 2012-2015 gennemførte vi et forskningsstudie, der dokumenterede effekterne af 4 måneders intensiv syns- og balancetræning. Effekten blev fulgt op efter 3 og 6 måneder.
 

Deltagerne i projektet oplevede efter de 4 måneders træningsforløb, at de havde færre vanskeligheder med syn og balance, at de var mindre trætte og at de havde et højere aktivitetsniveau, højere funktionsniveau og oplevede bedre livskvalitet. Desuden var borgerne tilbage på arbejde i flere timer ved 6 måneders opfølgning end før tilbuddet startede. De forbedringer borgerne opnåede blev fastholdt frem til både 3 og 6 måneders opfølgning.
 

Projektet var finansieret af Forebyggelsesfonden og Helsefondens forskningsfond.

Forskningsresultaterne kan ses her

Fokus på syn og balance fik hjerneskadede hurtigere tilbage i arbejde (Word)

Synstræning af patienter med hjerneskade (Pdf)

Synstræning hos optomestristen (Pdf)

Synsproblemer førte til træthed og besvær med at læse (Pdf)

Validation of the Vertical Heterophoria Symptom Questionnaire (VHS-Q) In Patients with Balance Problems and Binocular Visual Dysfunction after Acquired Brain Injury (Pdf)

Problems with balance and binocular visual dysfunction are associated with post-stroke fatigue (Pdf)

Evaluation of a four month rehabilitation program for stroke patients with balance problems and binocular visual dysfunction (Pdf)


Læs mere om Syns- og balancetræning på BOMI her

https://www.bomiroskilde.dk/neuro-rehabilitering/indsatser-rettet-mod-fysiske-funktioner/


Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.