Tilbage i arbejde med erhvervet hjerneskade

Det kan være vanskeligt at vende tilbage til arbejde efter at have fået en hjerneskade. Det er en af BOMI’s kerneopgaver at støtte borgere tilbage i arbejde og i dette projekt i samarbejde med kommunerne. Vi undersøger hvordan vi optimerer effekten af rehabiliteringsindsatsen.

 

Projektets formål er at udvikle og evaluere effekten af et individuelt manual-baseret tilbud i arbejdsmarkedsrehabilitering for patienter med en erhvervet hjerneskade, hvor der er fokus på samarbejde mellem kommune og specialiseret hjerneskadecenter samt inddragelse af pårørende.

 

I studiet inkluderes i alt 84 borgere, som tilfældigt fordeles til enten at modtage et arbejdsrehabiliteringstilbud hos BOMI eller kommunens eget konventionelle arbejdsmarkedsrehabiliteringstilbud.

 

Det primære mål af indsatsen er øget beskæftigelse seks måneder efter endt intervention. Yderligere vil en økonomisk vurdering af interventionen blive udført.                 

 

Projektet er finansieret af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), Helsefondens Forskningsfond og TRYG Fonden.

Projekt: Styrkelse af den sociale indsats for unge og voksne med ADHD

Omkring 5 % af den danske befolkning rammes af ADHD og antallet som bliver medicinsk behandlet for ADHD er steget markant de seneste år. Desværre er behandlingen ofte forbundet med alvorlige bivirkninger og omkring 30 % af alle patienter responderer ikke på den medicinske behandling.

 

Socialstyrelsen har initieret et projekt omkring ADHD-ramte sammen med Køge, Allerød, Lolland og Odense Kommune. Projektet har til formål at styrke den sociale indsats målrettet unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder, så deres mestring, robusthed og evne til at håndtere svære situationer øges og behovet for indgribende og langvarige indsatser mindskes. Borgerne i dette projekt tilbydes et særlig tilrettelagt ADHD gruppeforløb og ved behov individuel indsats af kommunale medarbejdere og medarbejdere fra BOMI.

 

Tid: Projektet løber fra september 2016 - december 2018.

Projektet er iværksat af Socialstyrelsen.

Vision: Vi forventer at kunne fortsat at tilbyde R&R2 efter projektafslutning og tilbyde undervisning i metoden til landets øvrige kommuner.

Intensiv syns- og balancetræning

BOMI har flere års erfaring med et specialiseret tilbud til træning af borgere med syns- og balancevanskeligheder efter en hjerneskade. Træningen udføres i samarbejde mellem BOMI’s fysioterapeuter og optometrister fra Roskilde Synspleje.

 

I 2012-2015 gennemførte vi et forskningsstudie som dokumenterede effekterne af 4 måneders intensivt syns- og balancetræning. Effekten blev fulgt op efter 3 og 6 måneder.

 

Deltagerne i projektet oplevede efter de 4 måneders træningsforløb at de havde færre vanskeligheder med syn og balance, at de var mindre trætte og at de havde et højere aktivitetsniveau, højere funktionsniveau og oplevede bedre livskvalitet. Desuden var borgerne tilbage på arbejde i flere timer ved 6 måneders opfølgning end inden tilbuddet startede. De forbedringer borgerne opnåede blev fastholdt frem til både 3 og 6 måneders opfølgning.

 

Projektet var finansieret af Forebyggelsesfonden og Helsefondens forskningsfond.

 

Forskningsresultaterne kan ses her

Fysioterapeut til hjernesagen

Optometrisk artikel til fys. fagblad

Træthed efter hjerneskade – måling og behandling

Træthed er et stort problem for mange borgere med hjerneskade. Undersøgelser har vist, at træthed efter en hjerneskade kan være den overvejende årsag til nedsat livskvalitet og til vanskeligheder med at vende tilbage til hverdags- og arbejdsliv. På trods af dette er vores viden om træthed begrænset. Dels mangler der evidensbaserede indsatser til behandling af træthed. Dels mangler der redskaber til udredning af træthed, som er nødvendige for at kunne målrette og evaluere behandlingen.

 

På BOMI vil vi med støtte fra TrygFonden starte et forskningsprojekt om træthed efter hjerneskade. Det ene mål er at få beskrevet elementerne af vores nuværende behandlingstilbud til træthed, nemlig energiforvaltning. Det andet mål er at få afprøvet et nyt redskab til måling af træthed efter hjerneskade, som hedder DMFS (en forkortelse for Dutch Multifactor Fatigue Scale).

 

I arbejdet med energiforvaltningsindsatsen vil vores fagpersoner blive skærpet på deres faglighed, og beskrivelsen vil muliggøre at vi hos BOMI kan dele vores erfaringer med andre fagprofessionelle. Med DMFS kan vi specificere den træthed borgeren oplever, hvormed behandlingsindsatsen kan tilpasses den enkelte borger. Endelig vil det med begge metoder fremadrettet være muligt at gennemføre projekter, der undersøger effekten af energiforvaltning og gør os klogere på, hvordan vi bedre kan hjælpe borgere der oplever en invaliderende form for træthed efter hjerneskade.